Integritetspolicy och användarvillkor

EU:s standardavtalsklausuler (för personuppgiftsbiträden) och Privacy Shield-principerna

Som en del av våra generella, globala insatser för efterlevnad av integritet har Translations.com valt att följa och genomdriva EU:s standardavtalsklausuler (för personuppgiftsbiträden) och Privacy Shield-principerna gällande överföring av personuppgifter från EU till USA, inklusive att följa de krav som gäller enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Translations.com uppfyller Privacy Shield-principerna för EU-USA samt Privacy Shield-principerna för Schweiz-USA, såsom framgår av USA:s Department of Commerce gällande insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförs från Europeiska unionen och Schweiz till USA. Translations.com har intygat till USA:s handelsdepartement (Department of Commerce) att det följer Privacy Shield-principerna. Om det råder någon konflikt mellan villkoren i denna integritetspolicy och Privacy Shield-principerna, ska Privacy Shield-principerna råda. För mer information om Privacy Shield-programmet och för att se vår certifiering, besök https://www.privacyshield.gov/.

Termen ”behandling” av personuppgifter inkluderar all behandling av personuppgifter såsom att samla in, lagra, hämta, konsultera, använda, avslöja, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra personuppgifterna.

Denna integritetspolicy kan ändras från tid till annan baserat på ändringar som görs i EU:s standardavtalsklausuler och/eller Privacy Shield-principerna. Alla ändringar som görs kommer att återspeglas i alla eventuella uppdateringar av den här policyn och spridas.

Translations.coms integritetsrutiner är självcertifierade och återspeglar aktuell vägledning om det optimala sättet att uppnå efterlevnad av dataintegritet i enlighet med befintliga juridiska och regleringsriktlinjer.

Oberoende resurser för integritetsreklamationer

I enlighet med Privacy Shield-principerna åtar sig TransPerfect att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. EU and Swiss individuals with inquiries or complaints regarding our Private Shield policy should first contact our Privacy Officers, Roy Trujillo and/or Shigeru Watanabe, at (privacy@translations.com) or by telephone at +1-646-589-6779.

Du kan göra din reklamation genom att använda vårt onlineformulär (klicka här)

Translations.com har åtagit sig att lösa alla reklamationer inom skälig tid. If you do not receive timely acknowledgment of your complaint from us (to be acknowledged within 45 days of receipt), or if you are not satisfied with our response, or if contacting us does not resolve your complaint, EU individuals may request Translations.com to refer unresolved Privacy Shield complaints to, or you may bring a complaint before, the United States Council for International Business (USCIB). USCIB är det amerikanska dotterbolaget till Internationella handelskammaren, OECD:s Business and Industry Advisory Committee och International Organization of Employers. USCIB har gått med på att agera som en tillförlitlig tredjepart för att representera EU:s dataskyddsmyndigheter. Information om hur man kan göra en reklamation till USCIB hittas på uscib.org. Som en sista resurs kan privatpersoner inom EU ansöka om upprättelse genom ett bindande skiljeförfarande. Privatpersoner i Schweiz kan begära att Translations.com hänvisar olösta Privacy Shield-klagomål till, eller själva föra klagomålet vidare till, Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC), som tjänar som ett alternativt tvistlösningsorgan (Alternative Dispute Resolution body, ADR) enligt Privacy Shield-principerna för Schweiz-USA. Tjänsterna för denna process erbjuds utan kostnad för dig.

Omfattning – Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter som mottas av Translations.com, oavsett format. Translations.com kommer att se till att alla globala data som hanteras av våra kontor följer denna integritetspolicy.

Cookies – Translations.coms webbplats använder cookies, spårningspixlar och relaterad teknik. Cookies är små datafiler som levereras av vår plattform och lagras på din enhet. Vår webbplats använder cookies som placeras ut av oss eller tredjeparter för olika syften, bland annat för att driva och anpassa vår webbplats. Cookies kan även användas för att spåra din användning av webbplatsen, för att målinrikta annonser till dig på andra webbplatser.

Stänga av cookiefunktionen – Translations.coms cookieleverantör är medlem i Network Advertising Initiative (NAI) och följer NAI:s uppförandekoder. Du kan använda NAI:s verktyg för att stänga av cookies här. Det låter dig stänga av målinriktade annonser från oss och andra NAI-godkända medlemsföretag.

Obs! – Translations.com behandlar allt material som skickas till oss från våra kunder, leverantörer och medarbetare (kollektivt, ”CVE:er”) som konfidentiellt i enlighet med CVE:ernas befintliga sekretessförbindelser. Sekretessbestämmelser krävs som en del av alla våra kontrakt med alla våra kunder, leverantörer och medarbetare. Varje enskild enhet måste skriva på ett sekretessavtal innan ett samarbete eller partnerskap kan inledas med Translations.com.

Translations.com lagrar personuppgifter i enlighet med CVE:ernas säkerhetssystem. Dessa uppgifter samlas in för att hjälpa Translations.com att bedriva sin affärsverksamhet. Utöver själva personuppgifterna inkluderar informationen, som skyddas av Translations.com, kontaktuppgifter, fakturerings-/betalningsuppgifter, tjänster som erbjuds till våra kunder och information i käll- och referensfiler som skickas för att genomföra översättningsprojekt. När det gäller våra medarbetare och leverantörer kan dessa uppgifter även inkludera kontaktuppgifter, betalningsuppgifter och information som uppges av medarbetaren eller leverantören i personens arbetsresumé eller ”CV”. Om det begärs av en kund och tillåts av tillämplig lag, kan Translations.com även kontrollera alla medarbetares bakgrund med avseende på eventuellt kriminellt förflutet, samt söka sådan information om nyckelleverantörer eller konsulter som kan döljas av dem. Om kunderna begär en kriminell bakgrundskontroll av våra leverantörer kan Translations.com utföra en sådan om denna begäran är tillåten enligt lokala lagar och mot en extra avgift. Tala med din kontoansvarige om du vill ha mer information om denna tjänst.

Translations.com tillämpar ingen uthyrning, utlåning, försäljning eller liknande tillgängliggörande av personuppgifter till någon tredjepart om det inte krävs enligt lag eller i den omfattning som krävs vid en registratorsrevision, regleringskontroll eller finansiell revision.

När en kund besöker Translations.coms webbplats görs ingen spårning av personuppgifter, namn eller e-postadresser. Translations.com spårar istället enbart vilken internettjänsteleverantör som har besökt sidan samt statistik som visar antalet sidobesökare, antal mottagna åtkomstförfrågningar och ursprungsland för dessa förfrågningar. Denna information används för att förbättra vår sida, för att kunna betjäna våra kunder på ett bättre sätt, men denna information består inte av personuppgifter.

Alla e-postmeddelanden som skickas till Translations.com (globalt) routas genom ett tredjepartsspamfilter (AppRiver), som finns i USA. Detta innebär att all e-postkorrespondens som skapas utanför USA, med en slutdestination som inte är USA ändå måste skickas via USA innan den ankommer till den önskade destinationen.

Translations.com använder ett nätverk med över 4 000 frilansande leverantörer för att hjälpa till med översättningsprocessen. De kan som en del av ett uppdrag få namnet på kunden som de arbetar för, men inga personuppgifter om den kunden såvida det inte krävs kontaktuppgifter för att utföra uppdraget (såsom vid tolkningsprojekt på plats, dokumentgranskningar på plats etc.). Dessa frilansande leverantörer kan även få åtkomst till eventuella personuppgifter inom källdokumenten och referensmaterialet som skickas till dem för översättning. Alla frilansande leverantörer kommer att vara föremål för sekretessbestämmelser som de måste följa för att hålla sådana uppgifter konfidentiella, och de får endast använda sådana uppgifter i enlighet med deras projekt. Alla leverantörer som kommer att behandla personuppgifter måste också skriva under EU:s standardavtalsklausuler.

Alla leverantörer måste även skriva under ett europeiskt dataskyddsavtal innan ett samarbete kan inledas med Translations.com. Detta dokument tar upp vanliga förfrågningar om aviseringar, val, vidareöverföring, åtkomst, säkerhet, dataintegritet och tillämpning av personuppgifterna när det gäller leverantörens personuppgifter. Alla leverantörer har rätten att avsluta sin arbetsrelation med Translations.com och att begära att relaterade personuppgifter raderas ut. Translations.com kommer dock att fortsätta att behålla sina historiska affärsregister på ett sådant sätt att Translations.com kan bevara sin historiska kunskap och sina relationer gällande eventuella juridiska eller regulatoriska frågor som kan uppstå vid senare tillfälle. Denna praxis är i bästa intresse för båda parter, så att identifierande uppgifter relaterade till en särskild fråga är tillgängliga, men att de är tillräckligt diskreta, så att Translations.com inte kontaktar dem av misstag för framtida projekt.

Val – Translations.coms kunder kan välja vilka personuppgifter som nås, används eller lagras. För att kunna göra affärer med våra kunder är det nödvändigt att lagra kontaktuppgifter och specifika faktureringsuppgifter, men omfattningen av den lagrade informationen kan alltid diskuteras med din kontoansvarige på Translations.com. Om det finns en särskild oro om personuppgifterna som finns i den angivna informationen för att genomföra ett språktjänstprojekt (såsom i käll- eller referensmaterialet etc.), rekommenderar vi att denna information redigeras innan den skickas till Translations.com eller att alternativa lösningar diskuteras med din kontoansvarige på Translations.com. Andra steg som kan tas utöver dessa kan inkludera en påtvingad anonymisering av uppgifterna och en begränsning av översättningsinsatser enbart till ej identifierbara uppgifter.

För att bättre tillgodose våra kunders behov och erbjuda ytterligare information om våra tjänster kan Translations.com, från tid till annan, skicka information om ytterligare tjänster vi erbjuder. Om en kund beslutar att denna information inte är önskvärd kan kunden avsluta prenumerationen på denna information genom att informera sin kontoansvarige om detta eller genom att kontakta Translations.coms integritetsansvarige.
Translations.coms medarbetare kan välja vilka uppgifter som delas med andra medarbetare, närstående bolag och tredjeparter (t.ex. kunder). Sådana uppgifter kommer enbart att erbjudas i enlighet med dessa medarbetares skriftliga medgivande och inte användas i andra syften.

Vidareöverföring – Translations.com kommer att se till att alla medlemmar och leverantörer skriver under att de kommer att behandla personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy. Translations.com kommer att vidta alla steg i enlighet med vår integritetspolicy för att förebygga, hindra eller stoppa avslöjanden som bryter mot de konfidentiella förpliktelser som krävs av en sådan enhet.

Åtkomst och rättelse – Alla CVE:er kan begära en kopia av alla personuppgifter som Translations.com har samlat in om dem genom att be företagets integritetsansvarige om detta i enlighet med tillämplig lag, utöver att motta en bekräftelse på innehållet om alla personuppgifter som finns registrerade för den personen. Sådana CVE-privatpersoner kan under tillämplig lag då ha rätt att korrigera, ändra eller radera uppgifter om de är inkorrekta.

Kunder kan göra detta genom att kontakta sin kontoansvarige eller genom att kontakta Translations.com integritetsansvarige.
Utöver det som krävs av lagen, vid en registratorsrevision eller vid en regleringskontroll kommer dessa uppgifter inte att uppges till någon tredje part utan föregående medgivande av den berörda CVE:n.

Leverantörer kan göra det genom att kontakta EDPA@translations.com, en dedikerad direktmejladress dit man kan skicka sådana förfrågningar.

Medarbetare kan göra det genom att kontakta Translations.coms HR-avdelning eller företagets integritetsansvarige.

Dataintegritet – Translations.com har åtagit sig att se till att alla data som lagras är korrekta, uppdaterade och relevanta för användningen som medges av CVE:n och kommer att ta alla steg som krävs för att se till att uppgifterna är korrekta, kompletta och aktuella. Denna process uppnås genom vanlig mejl- och skriftlig korrespondens med CVE:n. Det rekommenderas dock starkt att CVE:n fortsätter att se över uppgifterna som har uppgetts till Translations.com och att kunden proaktivt begär åtkomst till alla personuppgifter och meddelar Translations.com om några rättelser behöver göras.

Datasäkerhet – Translations.com har strikta fysiska och logiska säkerhetsmetoder för att se till att alla digitala och pappersbaserade register är säkra (en sådan policy finns tillgänglig att delas med kunder vid skriftlig begäran till Translations.coms integritetsansvarige). Dessa register är enbart tillgängliga för godkänd personal. Alla viktiga system (t.ex. servrar) är enbart tillgängliga för några få auktoriserade medarbetare. Translations.coms informationssäkerhet hanteras internt och granskas rutinmässigt för att garantera att den överensstämmer med Translations.coms rutiner och rekommenderade branschstandarder.

Tillämpning – Translations.com förbinder sig att verifiera efterlevnaden av dess integritetspolicy minst en gång per år och i anslutning till Translations.coms årliga granskning och interna efterlevnadsåtgärder. Translations.com kommer att använda sina bästa kommersiella insatser för att se till att villkoren i denna integritetspolicy följs, är korrekta, lättförståeliga och fortsätter att följa tillämpliga lagar. Vi uppmuntrar CVE:er att ta upp och diskutera alla eventuella frågor eller farhågor direkt med Translations.coms integritetsansvarige, som kan åtgärda och lösa klagomål gällande användningen av uppgifter och om att vår integritetspolicy inte efterlevs. Alla frågor som tas upp kommer att dokumenteras officiellt inom ramverket för vårt ISO 9001-certifierade kvalitetshanteringssystem.

Translations.com åtar sig att samarbeta med dataskyddsmyndigheter i EU (Data protection authorities, DPA:er) såväl som FDPIC och följa de råd som ges av sådana myndigheter när det gäller personaluppgifter som överförs från EU och/eller Schweiz inom ramen för anställningsförhållandet.

Translations.com erbjuder information om det nedanstående genom policyer och utbildningar:

  • Translations.com omfattas av utrednings- och tillsynsbefogenheter från Federal Trade Commission (FTC)
  • Det finns en möjlighet för privatpersoner att, under särskilda omständigheter, åberopa bindande skiljeförfaranden
  • Det ställs krav på din organisation att avslöja personuppgifter för att besvara lagliga krav från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav
  • Translations.coms ansvar vid eventuella vidareöverföringar till tredjeparter

Om vi får ett klagomål om en fråga som berör vår integritetspolicy och som inte kan lösas genom vår interna process går vi med på att följa de tvistlösningsförfaranden som fastställts av Privacy Shield-principerna.

 

Giltig: Maj 2018