Translations.coms kod för etiskt affärsuppförande

Translations.coms medarbetare förstår att det är deras skyldighet att bedriva verksamheten inom riktlinjerna för alla tillämpliga lagar och förordningar som styr det land där de är verksamma. Men vi förstår också att gällande lagar inte räcker för att reglera alla olika beteenden. Vidare inser vi också, som en global samhällsmedborgare, att lagar och förordningar varierar internationellt och mellan olika områden. Translations.com har därför antagit sin egen kod för etiskt affärsuppförande, som gäller över hela världen.

Vi inser att vår kod för etiskt affärsuppförande inte specifikt kan åtgärda varje enskilt scenario. Vi lägger även fokus på att förstå och anamma de värden som koden baseras på. Vår miljö främjar även kommunikation och uppmuntrar personerna inom företaget att ta upp alla eventuella frågor, problem eller ämnen som kan göra att de känner sig obekväma.

 

Öka kundens affärsvärde

Translations.coms medarbetare förstår att våra kunder anlitar oss för att hjälpa dem att skapa affärsvärde genom att leverera ett stort utbud av affärskommunikationstjänster i tid, inom budget och med enastående kvalitet. Vi har därför åtagit oss att skapa affärsvärde för alla de kunder som vänder sig till oss för hjälp.

Kommunikationer

Vid användning av alla företagserbjudna kommunikationsmedel (e-post, telefon etc.) förbinder sig alla Translations.coms professionella medarbetare att agera ansvarsfullt, professionellt och att alltid följa tillämplig lagstiftning.

Företagsegendom och -utrustning

Translations.com har säkerhetsprocedurer utstakade för att hantera värdefull företagsegendom, såsom bärbara datorer. Det krävs att alla säkerhetsprocedurer följs för att hantera sådan utrustning.

Sekretess

I linje med företagets natur måste Translations.com ta hand om alla eventuella och nödvändiga åtgärder för att skydda konfidentiell information om våra kunder och andra tredjeparter. Alla medarbetare eller entreprenörer kommer att få skriva på ett sekretessavtal innan de får åtkomst till några kunduppgifter. Dessa avtal förbjuder användningen av allt upphovsrättsskyddat, licensierat eller konfidentiellt material av någon annan anledning än att främja våra kunders intressen inom det område vi är delaktiga.

Intressekonflikter

Translations.coms professionella medarbetare förstår att det finns en myriad av aktiviteter, både på arbetsplatsen och i våra privatliv, som skulle kunna leda till en intressekonflikt. Det är vår plikt att undvika sådana situationer. Om en eventuell intressekonflikt eller situation uppstår som antyder utvecklingen av en sådan är det obligatoriskt att avslöja uppgifter för lämpliga förvaltningsmyndigheter.

Kontrakt med tidigare arbetsgivare

Translations.com inser att några personer kommer att börja arbeta på företaget medan de samtidigt har förpliktelser, såsom sekretess, icke-värvning och icke-rekrytering, gentemot sina tidigare arbetsgivare. Translations.com förväntar sig och kräver att alla medarbetare respekterar sina juridiska skyldigheter.

Lika behandling

Alla medarbetare på Translations.com har rätt att behandlas lika och har skyldigheten att behandla andra på ett bra sätt. Translations.com kommer inte att tolerera någon form av diskriminering.

Etiskt affärsuppförande

Translations.com har åtagit sig att upprätthålla de högsta nivåerna av etiska standarder i alla arbetsrelaterade aktiviteter.

Rättvis konkurrens

Translations.com tror på en rättvis och fri konkurrens. Vi kommer inte att lägga någon energi på åtgärder som har som mål att begränsa den fria konkurrensen (såsom att fastställa fasta priser). Bedrägliga, orättvisa eller olagliga former av konkurrens eller affärspraxis i allmänhet tolereras inte.

GAAP och ekonomisk rapportering

Translations.com kräver högsta integritet och korrekthet när det gäller ekonomisk rapportering, information och poster av alla slag, för alla syften. Alla redovisningsprocedurer måste följa Generally Accepted Accounting Principles (generellt godkända redovisningsprinciper).

Policy om affärsgåvor

Gott omdöme bör vara det främsta ramverket för att ge eller ta emot affärsgåvor. Translations.com inser att det finns många tillfällen där det kan vara okej att ge eller motta en gåva av nominellt värde och att det kan skapa affärsmässig goodwill. Inga gåvor bör ges eller tas emot i förväntan att få någonting tillbaka. Gåvan får inte heller bryta mot företagets eller tredjepartens policy och/eller tillämpliga lagar. Det är obligatoriskt att berätta om eventuella gåvor som väcker etiska problem.

Trakasserier

Translations.com kommer inte att tolerera någon form av muntliga eller fysiska trakasserier. Trakasserier baserade på kön, etnicitet, nationellt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder är olagliga och skäl till omedelbara disciplinåtgärder, inklusive uppsägning.

Insiderhandel

På Translations.com vet vi att vi troligtvis, på grund av verksamhetens natur, kommer att få ta del av information som inte är offentlig. Alla Translations.coms professionella medarbetare måste åta sig att varken köpa eller sälja säkerhetsrelaterad information som de kommer i kontakt med när de bedriver sin verksamhet.

Meritokrati

Affärsbeslut som involverar Translations.coms personal kommer enbart att tas baserat på den enskilde medarbetarens kunskaper, kompetens, attityd och resultatnivåer.

Modernt slaveri

TransPerfect vet att miljontals personer blir offer för modernt slaveri i ett stort branschutbud världen över.

TransPerfects nolltolerans mot alla former av modernt slaveri både inom företaget och i vår leverantörskedja baseras på företagets uttalande om modernt slaveri. Detta uttalande erbjuder en översikt av TransPerfect och dess leveranskedjor, policyer och praxis som har som mål att bekämpa modernt slaveri, relaterade utbildningsinitiativ och nyckelresultatindikatorer för det senaste räkenskapsåret.

Personliga relationer

Translations.coms medarbetare förstår att det är olämpligt att ha ett kärleksförhållande med en person till vilken man har ett direkt chefsförhållande. En god affärsbedömning bör tillämpas för att undvika alla relationer som har potentialen att kompromissa med den professionella objektiviteten.

Professionellt rykte

Translations.com har ett utmärkt rykte och ett starkt varumärke inom affärsvärlden. Translations.coms professionella medarbetare har alla en skyldighet att skydda, stödja och främja vårt rykte och vår varumärkespositionering.

Öppen kommunikation

Om en etisk fråga uppstår i arbetslivet för en av Translations.coms professionella medarbetare krävs inte bara en öppen kommunikation, utan även den snabbaste tvistlösningsmetoden. Rätt person att kontakta i dessa fall är Roy Trujillo, vår ledarskapssponsor för mångfalds- och etikprogram.

Känsla av angelägenhet

Alla medarbetare bör förstå att Translations.coms verksamhet till sin natur är relaterad till tid och material. När Translations.com fakturerar kunder för någon tjänst per timme anser vi att det är vår etiska skyldighet att arbeta så snabbt och effektivt vi kan, utan att tumma på kvalitén.

Våld på arbetsplatsen

Translations.com har en nolltoleranspolicy för våld och hot på arbetsplatsen. Det är varje professionell medarbetares plikt att rapportera alla eventuella våldsrelaterade arbetsplatsincidenter som personen upptäcker.

Företagets ledningssponsor

Roy Trujillo – 212-689-5555